Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
14-15 16,3 32,6 2
15-16 20,2 55,6 2,8
16-17 27,4 76,4 2,8
17-18 28 87,8 3,1
18-19 0 86,5 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides