UdG : Treball, relacions laborals i recursos humans

Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 39
Home 15
Total 54

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 39
Home 15

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 28
Segon cicle 21
Estudis cursats en una universitat aliena a l'EEES 3
Estudis cursats en una universitat de l'EEES 2
Total 54

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats