UdG : Ciutadania i drets humans: ètica i política

Resum

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)