URV : Traducció i estudis interculturals/translation and intercultural studies

Resum