Datos de cohorte

  • Any de cohort :

Evolució de la cohort curs a curs

  • Continuen estudiant
  • Titulats
  • Abandonament acumulat
  • Canvien de màster